Close

Kisisel Veri Politikaları

TT INTERNATIONAL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. Türk Telekom Apt. No: 150 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“TT International” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri, imza, TCKN/VKN, fotoğraf
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon, cep telefonu,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Çalışma geçmişi, yan hak ve menfaat bilgileri, ücret bilgileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, eğitim bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, sertifika bilgileri

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz TT International ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebebine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Başvuru belge ve dokümanlarının değerlendirme öncesi tam/yeterli olup olmadığının kontrolünün yapılması.
 • Adayın niteliklerini, tecrübesini, ilgi alanlarını değerlendirmeye esas hususları inceleyerek açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek.
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak ve/veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • İnsan kaynakları işe başlatma süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr web sitesinde yer alan diğer tüm grup şirketleri
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcileriniz.

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel
  verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No: 150 B Blok Üsküdar/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, ttinternational@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Office-tr@turktelekomint.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

========================================================================
========================================================================

TT INTERNATIONAL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“TT International”) veri sorumlusu olarak Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, TT International tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, TT International tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri ve/veya yararlandığı ürün/hizmetler kapsamında kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olup TT International tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir:

 • Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, anne-baba adı, TCKN (TC Kimlik Numarası), uyruk, medeni hal, doğum tarihi/ yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet ve imza bilgisi,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta adresi ve cep telefonu numarası,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler ve dava dosyasındaki bilgiler,
 • Finans Bilgileriniz: Fatura/borç bilgileri, banka hesabı bilgileri,
 • Pazarlamaya İlişkin Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri ve çerez kayıtları,
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün geliştirme için iş ortaklığı sözleşmelerinin imzalanması,
 • Başka firma/altyüklenici/taşeron firma vs. TTI sahalarına giriş için izin verilmesi
 • Şirketimiz hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığının sağlanması,
 • TTI Ses & Roaming Alış & Satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki süreçlerin ve ticari uyuşmazlıkların yürütülmesi ve takibinin yapılması,
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması,
 • Kredi-gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük/suiistimal/dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi,
 • Daha iyi ve yenilikçi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,
 • Şirketin operasyonlarının devamı için gerekli ürün ve hizmetlerin temini,
 • Oluşabilecek arızaların proaktif/reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması, ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetleri, yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

Kişisel verilerinizin Türk Telekom Grubu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://turktelekomint.com/kisisel-veri-politikalari/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen mevzuatlar ve amaçlar kapsamında Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve izniniz dahiline yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdaki 3 üncü taraflara aktarılabilecektir:

 • Verdiğiniz izne istinaden Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr web sitesinde yer alan diğer tüm şirketler ile paylaşılabilmektedir.
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz ile paylaşılabilmektedir.
 • Düzenleyici denetleyici kurum taleplerinin karşılanması amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlarla ve kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 • Yasal ve kritik bilgilendirmelerin yapılabilmesi, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi vakaların önlenmesi amaçlarıyla avukatlık büroları, belediyeler, iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.
 • Hukuki işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla gereken kişisel verileriniz hukuk büroları, mahkemeler ve tüketici hakem heyetleri ile paylaşılabilmektedir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; her bir iş ortağı ile gerçekleştirilen işbirliğinin niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, web sitemiz, e-posta, başvuru formları, çağrı merkezimiz ve mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, TT International ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince:

 • fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan
 • yukarıda yer verilen amaçlar ve
 • Kanun’un 5 inci, 6 ıncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede

tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
  • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da açıkça öngörülmüş olması,
  • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da açıkça öngörülmüş olması,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda açıkça öngörülmüş olması,
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda açıkça öngörülmüş olması,
  • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi edinmeye,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmeye,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesine,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etmeye,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesine

ilişkin taleplerinizi başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde:

 • Aşağıda yer verilen adreslerimize direkt olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla (kimlik teyidi gerekecektir) ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle, sistemlerimizde kayıtlı eposta adresiniz üzerinden aşağıda belirtilen eposta/KEP adreslerimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Direkt Başvuru: Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. Türk Telekom Apt. No: 150 Üsküdar/İstanbul
Noter/Posta Kanalı: Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. Türk Telekom Apt. No: 150 Üsküdar/İstanbul
KEP: ttinternational@hs03.kep.tr
Mail:  Office-tr@turktelekomint.com

Seeing your future with Türk Telekom International? Click here for Career Opportunities!